UITGEVERIJ TOPAAZ
TOPAAZ Consultancy  

Kamplaan 2
9462 TS  Gasselte
Netherlands

tel. + (0) 599 563 980
fax + (0) 599 563 858
email (click)

Postbank :         723 51 59
SNS Bank :        95.79.74.302
BTW-nummer :   8041.07.191.B01

K.v.K.-nummer : 31043476

IBAN :             NL21SNSB0957974302
SWIFT (BIC) :  SNSBNL2a

Algemene informatie over het tijdschrift 'HONDENSPORT & SPORTHONDEN'
English information about the magazine 'Hondensport & Sporthonden'

Algemene informatie over het tijdschrift  "DE JACHTHOND"

websites Uitgeverij Topaaz betreffende hondensport : 
    www.hondensport.com
    www.hondensport.nl   
    www.dejachthond.nl
    www.hondensport.net

    www.topaaz.com (sieraden)