PERSBERICHT inzake muilkorfgebod (in Frans en Nederlands)   

Le Championnat du Monde des Chiens d’Utilité – FCI 2008 sera un évènement cynologique international de premier ordre !

Het Wereldkampioenschap van de Gebruikshonden FCI is een organisatie van 1ste orde.

 

Le Collège communal de la Ville de Wavre s’est réuni ce lundi et a décidé de nous accorder une dérogation pour le Championnat du Monde des Chiens d’Utilité - FCI 2008. Les chiens des concurrents et des visiteurs qui seraient d’une race visée par le règlement communal* seront dispensés du port de la muselière sur le site du Championnat (Stade Justin Peeters de Wavre).

Het College van Burgemeester en schepenen en de Gemeenteraad van de stad Wavre in vergadering bijeen op maandag 18-08-08  heeft beslist een uitzondering toe te staan voor het Wereldkampioenschap FCI 2008 voor Gebruikshonden. De honden van de deelnemers en bezoekers welke tot één der, door het reglement geviseerde rassen behoren, zijn vrijgesteld van het dragen van een muilband op de terreinen van het Wereldkampioenschap. (Stadion Justin Peeters te Wavre).

 

Le règlement est d’application pour le restant de la zone de police et son strict respect est essentiel. Cette dérogation n’est pas un permis « de tout faire » : Les visiteurs qui possèderaient un chien à tempérament agressif seront priés de prendre les précautions nécessaires.

Het reglement is van kracht voor de volledige Politiezone en is strikt te respecteren. Deze uitzondering is geen toelating om te doen wat men wil. De bezoekers met een hond die agressief van aard kan zijn worden gevraagd de noodzakelijke maatregelen te nemen.

 

Le club organisateur, Veille et Protège, souhaite profiter de l’occasion pour insister sur l’importance et le plaisir de vivre avec un chien socialisé et bien éduqué : Nous invitons tous les habitants de l’entité de Wavre et leurs chiens à participer gratuitement aux séances d’éducation que nous dispenserons le samedi 13 et le dimanche 14 septembre sur le site du Championnat.

De organiserende vereniging Veille et Protége wenst van de gelegenheid gebruik te maken om de belangrijkheid van een sociale en goed opgevoede hond te benadrukken. Wij nodigen alle inwoners van de stad Wavre, met hun honden uit om, gratis, deel te nemen aan onze opvoedkundige lessen welke wij voorzien op 13 & 14 september op de terreinen van het Wereldkampioenschap.

 

Nous remercions encore Monsieur Charles Michel et le Collège Echevinal de nous permettre d’organiser ce Championnat du Monde dans les meilleures conditions.

Wij bedanken nogmaals meneer Charles Michel en het College voor de mogelijkheid om het WK te organiseren onder de best mogelijke omstandigheden.

 

Le Comité organisateur / De Organisatie.